اموزشگاه زیبایی بیوتی آکادمی

بيماري زونا

بيماري زونا

يك بيماري ويروسي است و ويروس آن همان ويروس آبله مرغان است كه
مي تواند مدتها بصورت نهفته دربدن انسان بماند وزماني بيماري زونا راسبب شود . البته
هركسي كه آبله مرغان گرفته باشد دچار بيماري زونا نمي شود اما براي ابتلا به زونا حتماً فرد
بايد قبلا” با ويروس آبله مرغان تماس داشته باشد كه اين تماس مي تواند منجر به بيماري
آبله مرغان شود ويا بدون علائم باليني باشد . بيماري زونا معمولاً در سنين ميانسالي وكهولت
رخ مي دهد و دركودكان شايع نيست . شروع بيماري با درد ناحيه مبتلا است . درد زونا مي
تواند خفيف ويا شديد باشد . هرچه سن بيمار بالاتر باشد ؛ اين درد شديدتراست ودرسنين
پايينتر مي تواند فقط به شكل يك سوزش و گزگز رخ دهد . اين درد ازحدود 4 روز قبل از
ضايعات پوستي شروع مي شود وبه همين علت دراين زمان احتمال اشتباه درتشخيص
بيماري زياد است و بسته به محل بروز بيماري مي تواند با درد قلبي ، آپانديسيت ، ورم كيسه
صفرا، سنگ كليه ويا درد ديسك كمر اشتباه شود . محل شايع بيماري درناحيه سينه و پشت
تنه مي باشد اما درنواحي صورت ، گردن، كمر ، اندام تحتاني و اندام فوقاني نيز مي تواند رخ
دهد . ضايعات پوستي مختص بيماري به شكل دانه هاي آبدار وچركي يا خوني در زمينه
پوست قرمز است كه معمولاً اين ضايعات به شكل گروهي در كنارهم قرار گرفته اند .
ضايعات پوستي ودرد بيماري در يك سمت بدن رخ مي دهد وضايعات ازخط وسط بدن
عبور نمي كند . درحقيقت توزيع ضايعات به شكل درماتومال است يعني درمحل عصب دهي
يك يا دوعصب مجاورهم رخ مي دهد . گاهي ضايعات خيلي وسيع وگاهي خيلي محدود
است ولي كلاً هرچه سن بيمار بالاتر باشد شدت بيماري ووسعت آن بيشتر است . واگيري
ضايعات ازطريق راه تنفسي است وفرد درتماس اگرقبلاً با ويروس آبله مرغان درتماس نبوده ؛
دچار آبله مرغان مي شود پس لازم است فرد مبتلا با كودكاني كه آبله مرغان نگرفته اند
كمترتماس داشته باشد . مدت وجود بيماري 3 هفته است كه درصورت – معمولاً حدود 4
وجود درد شديد تحمل اين مدت بسيار دشواراست . گاهي حتي اين درد پس از
بهبودي ضايعات پوستي به مدت شش ماه تا يكسال با شدت وضعف متفاوت ادامه مي يابد .
اين درد مي تواند به شكل سوزشي باشد ويا گاه حالت خنجري دارد يعني مانند آن است كه
خنجري درآن قسمت فروكرده اند . حتي گاه تماس لباس فرد باپوست او باعث ايجاد حالت
ناخوشايندي مي شود كه همه اينها بعلت التهاب عصب ناحيه مبتلا مي باشد . چون دربيماري
زونا درگيري پوست وعصب همراه هم وجود دارد وبه همين علت در درمان اين بيماران از
مشاوره با متخصصين محترم نورولوژي سود مي بريم . درمان داروئي زونا به دوشكل موضعي و خوراكي مي باشد . در درمانهاي موضعي از
داروهاي خشك كننده مثل ائوزين ، ويوله دوژانسين ، محلولهاي حاوي سولفات روي و….
جهت خشك كردن ضايعات آبداروتاولي استفاده مي شود . درصورت وجود خارش مي
توان از داروهاي ضد خارش موضعي مانند كالامين استفاده كرد . شستشوي ضايعات با آب
و صابون بدون كندن آنها ايرادي ندارد . داروهاي خوراكي ضد ويروسي مثل آسيكلووير
بعلت شدت بيشتر بيماري زونا نسبت به آبله آبله مرغان دراينجا بيشتر كاربرد دارد
ودرصورتي كه شروع استفاده از اين داروها در 48 ساعت اول بيماري باشد ؛ مي توان تا حدي
از شدت بيماري كاست . درد زونا را مي توان با مسكنها تا حدي كنترل نمود اما درصورت
ادامه درد به پس از بهبودي ضايعات پوستي مي توان از داروهايي چون داروهاي ضد افسردگي وداروهاي ديگري كه دربيماريهاي اعصاب كاربرد دارند استفاده نمود . در صورت مزمن
شدن درد پس از زونا ، آرامش بيمار و كاهش اضطراب اومي تواند در درمان بهتر نقش بسزائي
بازي كند .

0 پاسخ در "بيماري زونا"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

طراحی و دیزاین مجتبی جلیلی
X