اموزشگاه زیبایی بیوتی آکادمی

انواع لک ، ملاسما، کلوآسما، لنتیگو،ویتلیگو، کک ومک

 

 

 

 

 

 

لكه هاي پررنگ شايعتر شامل بيماري ملاسما ، ، لنتيگو، كك مك و خالهاي هم سطح پوست
مي باشد .ملاسماازجمله شايعترين لكه هاي پررنگ پوست صورت مي توان به ملاسما اشاره نمود كه
بيشتردرخانمها رخ داده اما بروزآن درآقايان نيزغيرمعمول نيست . ملاسما درافراد با پوست
سبزه وتيره بيشتررخ مي دهد .اين لكه ها بيشتردرمركزصورت برروي بيني
وگونه ها ، وسط پيشاني وبالاي لب به شكل قرينه رخ داده وعلت واقعي آن مشخص نيست
وبه نظرمي رسد يك بيماري مولتي فاكتوريال(چند عاملي) باشد . چون اين لكها
بيشتردرحاملگي ومصرف قرصهاي ضد بارداري رخ مي دهد لذا تصور ميگردد كه با عدم تعادل
هورموني ارتباط داشته باشد. البته اين به آن معنا نيست كه افراد داراي ملاسما دچاركمبود يا
افزايش هورمونهاي خاصي درخون خود هستند بلكه اين عدم تعادل درپوست فرد وجود دارد
وبا آزمايشهاي هورموني كشف نمي شود . ازجمله داروهاي ديگري كه باعث اين حالت
پررنگي مي شود مي توان به فني تويين خوراكي اشاره نمود كه دربيماري صرع مصرف مي
شود .عامل ژنتيك ونژاد نيز دربروز اين نوع لكها دخالت دارد . ملاسما فقط بعلت زيبايي
براي فرد آزاردهنده بوده وهيچگونه خارش وناراحتي مشابه ايجاد نمي كند . نورآفتاب
باعث تشديد اين نوع لكها شده وگاهي شروع اين نوع لكها بدنبال سفربه مناطق آفتاب خيز ويا
درمعرض طولاني آفتاب بودن رخ مي دهد .جهت درمان اين نوع لكها استفاده ازضدآفتاب
مناسب اولين قدم درمان مي باشد درغيراينصورت اثرضدلكها نيزكم خواهد شد.
داروهاي زيادي براي ملاسما پيشنهاد مي شود ولي بايد درنظرداشت كه ملاسما چند نوع دارد
كه درمان دربرخي انواع آن موثردربرخي بطورنسبي موثرودريك نوع نيزاصلاً موثرنمي
باشد. ملاسما را مي توان براساس عمق رنگدانه به سه دسته تقسيم نمود : نوع اول اپيدرمال يا
سطحي مي باشد كه به درمانهاي ضدلك پاسخ مناسبي مي دهد. نوع دوم اپيدرمودرمال مي
باشدكه ازلحاظ عمق رنگدانه متوسط محسوب شده و به درمانهاي ضدلك پاسخ نسبي مي دهد
ونوع سوم كه درمال بوده وعمق بيشتري ازدو نوع قبلي داشته و پاسخي به درمانهاي ضدلك
نميدهد. درمانهاي ضدلك شامل هيدروكينون، لايه بردارهاي ، C آزلاييك اسيد ، ويتامين
و همچنين داروهاي جديدتري AHA حاوي كه هنوزاثرآنها بامطالعات دقيق ثابت نشده مانند
آلوورا و… مي باشد. ،glabridin ، آربوتين گاه ازتركيب چند دارونيزاستفاده مي شود تا
اثرات آنها تشديد گردد. ازپيلينگ شيميايي نيزجهت درمان استفاده مي شود كه با لايه
برداري عمقي مي تواند باعث بهبودي ضايعات شود اما دركناراين اثرمفيد مي تواند گاهي با
تحريك پوستي باعث تشديدضايعات نيز بشود . ميكرودرمابريژن نيزهمين خاصيت را دارد. اين
نكته را بايد به خاطرداشت كه درمانهاي ضدلك ازهرنوع كه باشد ؛ بايد بطورطولاني مصرف
شده وگاه با قطع درمان عود لكها را شاهد هستيم . البته برخي داروها را مي توان فقط براي
دوره محدودي استفاده نمود لذا درمان بايد تحت نظرمتخصص پوست انجام گيرد تا
ازعوارض آن كاسته گردد . براي مثال داروي هيدروكينون باغلظتهاي بالارا نمي توان بيش
ازشش ماه استفاده نمود زيرا احتمال عوارض آن كه خود به شكل لكه هاي خاصي مي باشد
را افزايش مي دهد .(Freckle) كك مك اين نوع لكها بيشتردركودكي ودرروي گونه ها
وبيني ودرافراد با پوست روشن وبه ويژه دركساني كه موي قرمزدارند ؛ رخ مي دهد .
اندازه اين نوع لكها كوچك بوده و تنها ازلحاظ زيبايي براي فرد ووالدين او اهميت دارد . كك
مك جنبه ژنتيكي داشته وسابقه خانوادگي آن معمولاً درفرد مبتلا وجود دارد . دربرخي
كشورها مانند كشورهاي شمال اروپا بعلت شيوع بالا ،اين حالت پوست كاملاً طبيعي
وباعث مراجعه فرد به پزشك نمي گردد اما درمناطق ديگركه شيوع آن بالا نيست مي تواند
باعث ناراحتي فرد گردد . اين نوع لكها درتابستان بيشترشده ودرزمستان كاهش مي
يابد . كك مك معمولاً درابتداي كودكي افزايش يافته ودردوران پس ازبلوغ ثابت مانده ويا حتي
كمي بهبودي نشان مي دهد . داشتن پوست سفيد وكك مكي يك نشانه حساس بودن به
نورخورشيد بوده وباعث افزايش خطرابتلا به سرطان پوست مي باشد . افراد داراي اين نوع
پوست درمعرض آفتاب دچارآفتاب سوختگي شده وبايد بطورمرتب ازضدآفتابهاي مناسب
استفاده نمايند .جهت درمان كك مك مي توان علاوه برضد
آفتاب ازكرمهاي لايه بردار يا كرمهاي حاوي ترتينويين استفاده نمود اما بعلت تحريك پوستي
ايجاد شده توسط اين نوع كرمها حتماً استفاده از آنها بايد تحت نظرمتخصص پوست باشد .
درمانهاي ديگرشامل پيلينگ شيميايي ، ميكرودرمابر يژن و ليزر مي باشد . ازكرمهاي
پوشاننده نيزمي توان جهت كمترنمايان شدن كك مك استفاده نمود . اما بايد توجه داشت كه
كك مك يك حالت ژنتيكي پوست بوده وبا درمانهاي گفته شده تنها مي توان مدتي اين
ضايعات پوستي را كاهش داد اما احتمال عود مجدد آنها وجود دارد ولذا به افراد دچاراين
حالت پوستي توصيه مي شود با پوست خودكمي مدارا كنند وآن را بيماري ندانسته بلكه يك
حالت ازپوست طبيعي به شمارآورند . لنتيگو لكه هاي قهوه اي رنگي است كه معمولاً درسنين مياني به بالا درمناطقي مانند
صورت وپشت دستها كه بيشتر درمعرض آفتاب هستند ايجاد مي شود . تعداد اين ضايعات
معمولاً زياد بوده ومي تواند ازلحاظ زيبايي براي فرد مشكل ساز شود . اين ضايعات نتيجه
افزايش سلولهاي رنگدانه اي (ملانوسيت) درلايه قاعده اي اپيدرم پوست مي باشد .
لنتيگوها دونوع مي باشند يكنوع كه دراثرتابش آفتاب شديد ايجاد مي شود ودرسنين جواني نيز
بروزكرده وايجاد آن به شكل حاد مي باشد ونوع دوم كه به آن لنتيگوي پيري مي گويند وفقط
درسنين كهولت رخ داده وبعلت تابش نورخورشيد درساليان طولاني عمرفرد بوده و (junctional nevus) خالهاي سطحي خالهاي جانكشنال نوعي ازخالهاي پوستي هستند كه بيشتردركودكي ونوجواني واكثراً
درپوست صورت وپشت دستها ايجاد مي شود . اين خالها مسطح وكوچك بوده ورنگ آنها
نيزمعمولاً قهوه اي مي باشد . بروز اين نوع خالها نيزمانند خالهاي ملانوسيتيك ديگربا
توارث درارتباط است . بعلت خطرپايين تبديل شدن اين خالها به بدخيمي هاي پوستي ،
معمولاً نيازي به درمان اينگونه خالها نيست . اما درصورتي كه اين نوع خالها باعث مشكل زيبايي براي فرد شده باشد مي توان با روشهاي RF جراحي ، استفاده ازكوترويا دستگاههاي
ويا ليزراقدام به ازبين بردن اين خالها نمود . اما بايد توجه داشت كه با هرروشي كه خالها
برداشته شوند احتمال عود خال ويا بجا گذاشتن اسكاروجود دارد والبته عود خال قابل درمان
ترازبجا گذاشتن اسكار مي باشد . عود خال نشانه كم برداشتن بافت مي باشد و اسكار نشانه
زياد برداشتن بافت خال مي باشد . دربين روشهاي درماني جهت برداشتن خالها استفاده از
پس توصيه مي گردد به جز درمواردي كه خال باعث مشكل زيبايي زيادي شده باشد، بهتراست
اقدام به ازبين بردن خالها نشود . بايد توجه داشت كه برداشتن خال تنها بايستي توسط
پزشك متخصص پوست، مو و زيبايي صورت پذيرد و دستكاري كردن خال توسط افراد غير
متخصص، زيانهاي جبران ناپذيري را براي بيمار در پي خواهد داشت.

30 دسامبر 19

0 پاسخ در "انواع لک ، ملاسما، کلوآسما، لنتیگو،ویتلیگو، کک ومک"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

طراحی و دیزاین مجتبی جلیلی
X